Úrazové pojištění ČUS

Úrazové pojištění – informace pro členy ČUS od 1. 1. 2017                Logo Kooperativa

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazysportovní kluby a tělovýchovné jednotyokresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Smlouva č. 4950050842 je platná od 1. ledna 2017 s automatickou prolongací. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, ale i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku. Celý text smlouvy včetně oceňovacích tabulek naleznete ZDE.

 

Návod k nahlášení pojistné události v případě úrazu ZDE.

 

Oznámení události ke stažení:           Oznámení pracovní neschopnosti:

 

Kooperativa Oznámení události    Kooperativa Oznámení pracovní neschopnosti

 

Pro úrazy, které se staly v letech 2013 až 2016 postupujte podle tohoto návodu: Více informací, příslušný formulář ke stažení zde.

Vyplněné a potvrzené oznámení o škodné události se zasílá spolu s naskenovanou lékařskou dokumentací per e-mail na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz.


 
Úrazové pojištění pro úrazy od 1. ledna 2013 do 31. 12. 2016 !!!! - Pojišťovna VZP a. s.
Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013 se uplatňují dle smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na jejích formulářích.

Formulář Pojišťovny VZP, a.s. - http://www.cuscz.cz/files/1403OTI.pdf

V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte „písemně“ formulář Oznámení škodné události (OŠU) z úrazového pojištění.


Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

 

 uveďte číslo pojistné smlouvy - 1310000010

 

INFORMACE O POJIŠTĚNÉM = komu se stal úraz,

INFORMACE O ŽADATELI = v případě nezletilé osoby se vyplňují se údaje o rodiči nebo údaje obmyšlené osoby v případě smrti (zde nutno vyplnit RODNÉ ČÍSLO zákonného zástupce – složenka přijde na adresu, jméno, příjmení a rodné číslo této osoby)

DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY = vyplňuje sportovní organizace 

  • název střešní organizace - Česká unie sportu;
    evidenční číslo* členského SK/TJ nebo sportovního svazu v rámci ČUS;
    činnost, při které došlo k úrazu;
    jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje);
    razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě že SK/TJ není členem okresního sdružení ČUS);

ÚDAJE PRO ZASLÁNÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ a PROHLÁŠENÍ = vyplňuje zraněný - v případě nezletilé osoby rodič (doporučuji výplatu na CZK účet u tuzemského peněžního ústavu).

 

 k formuláři OŠU je nutné připojit potřebné doklady:

zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy (formulář lékaři nevyplňují, dokládají se pouze kopie lékařských zpráv týkající se úrazu).

  • V případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

ZPŮSOBY ZASLÁNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ:

 

1) per e-mail nascanováním dokumentů na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz

Z této e-mailové adresy obdržíte potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály účtenek, faktur, lékařských zpráv apod. požádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými podmínkami o dodání originálů.

 

2) doporučeně poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.

Odbor likvidace pojistných událostí

Ke Štvanici 656/3

186 00  Praha 8 - Karlín

 

3) osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech PVZP, a.s. nebo na všech pobočkách VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY.

 

Výši Vašeho odškodnění si můžete zkontrolovat podle ceňovací tabulka pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulka pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu, odškodnění se stanovuje ze smluvně dojednaných pojistných částek.

 

Po zaslání potřebné dokumentace bude pojistná událost prošetřena. Od data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

 

Uplatnění trvalých následků k již nahlášenému úrazu je možné zaslat pouze jako zprávu spolu s další dokumentací, prokazující trvalé následky.

Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti

Pojištěni jsou pouze členové ČUS při činnosti v rámci plnění pracovních úkolů, nebo mají-li s příslušným sportovním svazem, SK nebo TJ uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce. V případě hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu vyplňte formulář Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti.
Při vyplňování formuláře v případě pracovních neschopností postupujte stejně jako při hlášení úrazu. Požadované informace uveďte na volnou plochu pod text „Požadovaná dokumentace“ na druhé straně formuláře. Jako dokumentaci připojte: Zdravotní dokumentaci pojištěného, týkající se úrazu, doklad o pracovní neschopnosti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy. Vyplněný formulář zašlete opět na adresu Pojišťovny VZP, a. s.

 

V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a. s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz

 

*Každý členský SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČUS (ČSTV), vydaném příslušným okresním sdružením ČUS,.Pokud číslo neznáte, sdělí Vám ho příslušné okresní sdružení ČUS. Pokud jste členy ČUS skrze národní sportovní svaz, zašlete vyplněný formulář svazu, či jeho složkám, k doplnění evidenčního čísla a potvrzení.

 
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one