Aktuality

01.11. 2017 Valná hromada Okresního sdružení ČUS Příbram 
se uskuteční 22. listopadu 2017 od 17:00 hod. v sále Sokolovny Příbram v ul. Gen. R. Tesaříka 162, 261 01 Příbram
30. 10. 2017 Uhrada členských příspěvku za rok 2017 do 30. 11. 2017 
V souboru naleznete výši úhrady finančních členských příspěvku pro TJ/SK za rok 2017
30. 10. 2017  
EET a spolky
26.09.2017 
V příloze nalezente dnes 26.9.2017 ministerstvem zveřejněné stanovisko ministra školství Stanislava Štecha (http://www.msmt.cz/sport-1/zruseni-programu-iv-udrzba-a-provoz-sportovnich-zarizeni), datované ze dne 11.9.2017, o zrušení neinvestičního Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení, který ministerstvo vyhlásilo v listopadu v roce 2016. Podle vyjádření  ministra měl program zásadní rozpory již v samotném vyhlášení a dotace se z něho nerozdělí.
 
ČUS již požádala ministra dopisem o označení konkrétních viníků nastalé situace.
  
Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nemáme žádné další informace o tom, zda se jedná o definitivní zrušení programu či pouze zrušení výzvy, nebo zda ministerstvo plánuje nové vyhlášení podmínek pro tento program v roce 2017 nebo novou výzvu, doporučujeme všem žadatelům  obrátit se  s případnými dotazy a náměty přímo na adresu ministra:
 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Ministr
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha1
 
nebo na email: kancelar@msmt.cz
6.9.2017 
Informace k Programu Sportuj s námi 
V současné době pracovníci MŠMT připravují vydání rozhodnutí o přidělení dotací se zásadami k vyúčtování pro Program na podporu veřejně přístupných akcí, kam patří i akce programu Sportuj s námi. Toto rozhodnutí má být vydáno v průběhu měsíce září, následně budou zaslány těm SK-TJ, které byly do tohoto programu zařazeny, smlouvy o poskytnutí dotace a po provedení vyúčtování budou těmto SK-TJ zaslány schválené finanční příspěvky.

6.9.2017 
Informace k Programu IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení  
V současné době pracovníci MŠMT připravují vydání rozhodnutí o přidělení dotací Programu IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení. Toto rozhodnutí má být vydáno v průběhu měsíce září, termín vyúčtování programu lze očekávat obdobně jako u ostatních programů MŠMT za rok 2017, tj. leden 2018. 

6.9.2017 
Výkonný výbor České unie sportu jednal s předsedou Českého olympijského výboru
V úterý 5. září se v Praze uskutečnilo zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Části jednání se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Bližší informace naleznete zde.

6.9.2017 
Celostátní porada zástupců ČUS
Dne 6. září proběhla v aule České unie sportu v Praze celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot (Okresní sdružení ČUS) a představitelů Krajských organizací ČUS. Cílem bylo osvětlit aktuální informace k opožděnému financování z dotačních programů MŠMT a informovat o obvinění zástupců ČUS a samotné největší střešní organizace. Členové se rovněž dozvěděli o průběhu zasedání Výkonného výboru České unie sportu, jejíž části se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Bližší informace naleznete zde.
04.08.2017 Rozdělení státního rozpočetu v oblasti sportu Program V 2017  26.08kB
Odbor sportu MŠMT zjistil chybu u svého rozdělení dotací u 18 sportovních svazů a na základě toho navrhl úpravu rozdělení prostředků. Opravené rozdělení dotací naleznete v odkaze.
04.08.2017
Sportuj s námi 2017
Česká unie sportu poskytuje SK-TJ, kterým byla přislíbená dotace z tohoto programu následující informace:
Vyplácení finančních příspěvků pořadatelům akcí letošního projektu ČUS Sportuj s námi v současnosti zdržuje odkládané konečné rozhodnutí MŠMT o přidělení státní dotace na podporu projektu ČUS Sportuj s námi, zejména stanovení podmínek pro čerpání dotace ze strany pořadatelů. Podle těchto podmínek musí ČUS nastavit smlouvu o poskytnutí podpory jednotlivým pořadatelům.
Pokud ČUS do začátku září obdrží Rozhodnutí MŠMT, neprodleně začne přes Okresní sdružení ČUS administrovat smlouvy o poskytnutí příspěvku pořadatelům vybraných akcí, na základě kterých budou příspěvky vyplaceny. Přes Okresní sdružení ČUS budete dále informování o způsobu vyúčtování.
Vedení ČUS rozhodlo, že pokud do začátku září neobdrží Rozhodnutí z MŠMT s podmínkami čerpání z dotačního Programu X, začne ČUS na základě následně podepsaných smluv vyplácet pořadatelům uskutečněných akcí schválené finanční příspěvky z vlastních zdrojů ČUS. Nezapomeňte proto uschovávat veškeré nákladové doklady k akci pro následné vyúčtování. Všichni pořadatelé akcí projektu obdrží přidělenou a schválenou podporu. To ČUS všem garantuje.
04.08.2017
Výkonný výbor České unie sportu se zabýval dotační kauzou a financováním sportu
Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 2. srpna, vzal na vědomí informaci týkající se zahájení trestního stíhání předsedy ČUS, generálního sekretáře ČUS a České unie sportu. VV ctí presumpci neviny všech osob, proti kterým bylo trestní stíhání zahájeno. VV vyčká dalšího průběhu trestního řízení – zejména pravomocného skončení věci. Do té doby se nebude k průběhu ani k jednotlivým úkonům a dílčím rozhodnutím nikterak vyjadřovat. VV je připraven poskytnou orgánům činným v trestním řízení zákonnou součinnost.
Česká unie sportu se vždy zasazovala o jasná a transparentní pravidla pro rozdělování dotací pro sport. Jako jediná ze střešních sportovních organizací disponuje transparentním, veřejně přístupným a kontrolovatelným systémem evidence členské základny i veškerého svého majetku. V rámci prohloubení adresnosti a spravedlnosti ČUS v roce 2016 také doporučila návrh na vyhlášení deseti programů pro rozdělování dotací 2017, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR akceptovalo. Ustavilo sice garanty jednotlivých programů, ale odmítlo zveřejnit jasná a přehledná kritéria rozdělování peněz, přestože na to zástupci ČUS opakovaně upozorňovali a navrhovali vzorová kritéria.
Veřejnost vnímá, že peníze ve sportu se mají rozdělovat adresně a transparentně podle výše členské základny, stavu majetku a rozsahu činnosti. Následující tabulka uvádí fakta v případě tří sportovních spolků – České unie sportu, Českého olympijského výboru a České obce sokolské.
Návrh úředníků MŠMT zpracovaný bez jasných kritérií na rozdělení dotací v Programu na činnost střešních organizací a zajištění činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, na který reagovala expertní komise a na jehož základě padla obvinění (zdroj: irozhlas.cz):

Spolek
Členská základna -
fyzických osob k 31.12.2015

Počet územních
pracovišť

Navrhovaná
výše dotace

ČUS 1 139 866 členů 91 (obsluhují 7 308 SK-TJ) 48 mil. Kč
ČOV bez členské základny 0 60 mil. Kč
ČOS 156 938 členů 42 (obsluhují 1 102 TJ) 46 mil. Kč
ČUS sdružuje v současné době 14 756 sportovních oddílů, 74 sportovních svazů, 7 308 tělovýchovných jednot a klubů. Dále v České republice provozuje 91 územních servisních pracovišť na úrovni krajů a okresů, která zajišťují činnost sportovních klubů. Členy ČOV je 57 sportovních svazů (49 z nich jsou zároveň členy ČUS), 2 ministerstva a úzký počet fyzických osob.

VV ČUS se zabýval také aktuální situací v souvislosti s Programem V na činnost národních sportovních svazů. Po seznámení se zveřejněným návrhem MŠMT na rozdělení příspěvků svazů konstatoval, že částky nejsou v souladu s veřejnými přísliby MŠMT pro rok 2017 a neumožňují v mnoha případech kontinuitu financování sportovních svazů.
16.5.2017 Vyjádření předsedy ČUS 
Předseda M. Jansta jednal v pondělí večer s ministryní MŠMT Kateřinou Valachovou o předpokládaném harmonogramu MŠMT ve financování sportu z dotačních programů MŠMT
13. 5. 2017 Usnesení valné hromady České unie sportu k aktuální situaci financování sportovního prostředí

Delegáti 34. valné hromady České unie sportu, jako zástupci největší sportovní organizace v České republice,

 

1. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně zajistila financování sportovního prostředí v celé jeho struktuře, a to včetně fotbalu, protože v opačném případě hrozí kolaps českého sportu;

 

2. důrazně upozorňují vládu ČR, že při financování sportu v roce 2017 byly a jsou zásadním způsobem porušovány Zásady vlády pro financování neziskového sektoru, podle kterých již měla být k 31. 3. 2017 vyplacena nejméně jedna polovina všech neinvestičních dotací. Současně žádají vládu ČR, aby zajistila okamžité personální posílení úseku sportu MŠMT tak, aby byla obnovena jeho plná funkčnost;

 

3. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně vypracovala takový systém podpory a rozvoje sportu, který umožní realizovat státní péči o sport v souladu se směrnými dokumenty Evropské unie a v souladu s již schválenými koncepcemi podpory a rozvoje sportu v ČR.

Stanovisko České unie sportu 
V souvislosti s probíhajícím policejním vyšetřováním financování sportovního prostředí podali představitelé České unie sportu, po kterých to bylo požadováno, vysvětlení, poskytli součinnost a spolupracovali při shromažďování potřebných materiálů podle požadavků orgánů činných v trestním řízení.
Česká unie sportu, jako největší sportovní spolek v ČR – na základě usnesení svých orgánů i výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – bude i nadále pokračovat ve spolupráci na efektivním a transparentním systému financování sportovního prostředí. Při těchto jednáních plní úlohu partnera pro státní správu, tedy MŠMT.
„V rámci toho předkládá a připomínkuje potřebné koncepční materiály, týkající se rozvoje a financování sportu, podobně jako například odborové svazy v případě Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Ministerstva financí. ČUS je povinna zastupovat zájmy 1,25 milionu svých členů a prosazovat jejich potřeby a zájmy. Národní svazy musí mít možnost vyjádřit priority k umístění investičních a neinvestičních prostředků,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. 
Dlouhodobým zájmem ČUS je vznik ministerstva sportu s dostatečným počtem kvalifikovaných odborníků zejména v oblasti práva a ekonomiky sportu. ČUS je přesvědčena, že v takovém případě by obdobné situace nenastávaly.
25. 3. 2017: Nejúspěšnější sportovec Středočeského kraje 2016 - Středočeským sportovcem roku je Prokopová, Barák je Hvězdou Dení 
Hvězdou Deníku, o které rozhodlo hlasování členů středočeské sportovní redakce, se stal fotbalista Antonín Barák. Odchovanec Příbrami momentálně válí v dresu Slavie i reprezentace a už stříhá metr než poprvé okusí italskou sérii A, jednu z nejkvalitnějších lig světa. V kategorii nejlepších handicapovaných sportovců v kraji se umístil i dobříšský Jan Tománek.
01. 03. 2017: Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazysportovní kluby a tělovýchovné jednotyokresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Smlouva č. 4950050842 je platná od 1. ledna 2017 s automatickou prolongací. Podrobné informace naleznete v sekci Úrazové pojištění ČUS.
Zpravodaj ČUS 2/2017  3.53MB
Vyhlašování sportovců okresu; Informace k OSA a INTERGRAM a další
Otevřený dopis VV ČUS proti dopingu 
Česká unie sportu vítá a podporuje aktivity všech sportovních svazů v antidopingové prevenci.
01.11.2016 Zpravodaj ČUS 8/2016 
8 číslo Zpravodaje ČUS je poměrně rozsáhlé a obsahuje zásadní informace k EET, ale i postoje ČUS k aktuálním otázkám ve sportu.
Prezentace IS-SPORT  2.36MB
Prezentace, která byla použita na seminářích MŠMT pořádaných v říjnu 2016.
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one